Egzaminy

Kursy

Sprawdź kiedy odbędę się najbliższe egzaminy organizowane przez WOPR Gniewino

Ratownik Wodny

Szkolenie Ratownika Wodnego wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kursy motorowodne

Kursy motorowodne na patent sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego oraz licencję na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów przeprowadzane są na podstawie upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki.

Kursy żeglarskie

Kurs żeglarski na żeglarza jachtowego- podstawowy polski patent żeglarski prowadzony na podstawie upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki.

Celem kształcenia jest przygotowanie osób do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych.

Na szkolenie składają się zajęcia teoretyczne w ilości 20 godzin oraz zajęcia praktyczne w ilości 43 godzin.

Do egzaminu końcowego może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem szkolenia i która w dniu egzaminu ukończyła 17,5 rok życia.   

Egzamin składa się się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie. 

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej. 

Do egzaminu praktycznego przystępuje osoba po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Egzamin praktyczny kończący szkolenie, obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

1) przepłynięciu stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących na dnie w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;                                                                                                      
4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do nie rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;                                                                          
5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;                                                                                                                                
6) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;                                                                                
7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Data rozpoczęcia szkolenia – 20.04.2019 r.

Miejsce – Gniewino

Cena – 800 zł dla osób, którzy wyrażą chęć przestąpienia do Gniewińskiego WOPR, dla pozostałych osób 1000 zł.

UWAGA! 
Wszystkim osobom, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym zapewniamy pracę na kąpieliskach morskich.

Istnieje możliwość sfinansowania kursu. Warunkiem jest podjęcie pracy na kąpieliskach nadmorskich w sezonie letnim przez osobę kończącą kurs. Wówczas z wynagrodzenia potrącone zostaną koszty w/w kursu.

Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego, ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po kursie i zdaniu egzaminu państwowego wydawane jest zaświadczenie nadające tytuł RATOWNIKA.

Wymagania:
1. Przynależność zawodowa lub społeczna do jednej z w/w jednostek, o których mówi art. 15 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – deklaracja uczestnika.
2. Ukończony 18 roku życia.

Recertyfikacja:
Program recertyfikacji KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.
Recertyfikację należy wykonywać co 3 lata.

Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy w każdej części Polski, w sprawie ustalenia terminu i szczegółów prosimy o kontakt.

Data rozpoczęcia kursu: 25.05.2019 r.
Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w weekendy w godz. 08:00-17:50.

Data egzaminu: 16.06.2019 r.

Miejsce – Mierzyno 17

Cena: 750,00 pln (recertyfikacja 250,00 pln)

Sternik Motorowodny

Patent sternika motorowodnego (podstawowy polski patent motorowodny) daje uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych bez ograniczenia mocy silnika po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich (do 2 Mm od brzegu w porze dziennej). Jest on przydatny nie tylko dla miłośników motorówek, skuterów, ale także nurków, ratowników, wędkarzy, żeglarzy. 

Wymagania:
– ukończony 14 rok życia*,
– zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
* w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców/opiekunów.

Cena:
Opłata za kurs: 550 zł.
Opłata za egzamin- 250 zł dla osób powyżej 26 roku życia, 125 zł dla osób uczących się przed ukończeniem 26 roku życia*.
Opłata za wydanie patentu: 50 zł dla osób dorosłych, 25 zł dla osób uczących się przed ukończeniem 26 roku życia*.
*zniżka na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej.

Data – 27.07.2019 r. godz: 08:00

Miejsce część teoretyczna: Mierzyno 17, część praktyczna: Przystań Lubkowo-Wieś (Jezioro Żarnowieckie)

Motorowodny Sternik Morski

Patent morskiego sternika motorowodnego skierowany jest do osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje lub posiadających wcześniejsze doświadczenie w żeglarstwie lub sportach motorowodnych. Dzięki uprawnieniom morskiego sternika motorowodnego, można prowadzić jachty bez ograniczenia mocy silnika po wodach śródlądowych oraz jachty motorowe o długości kadłuba do 18 m  bez ograniczenia mocy silnika po wodach morskich.

Wymagania:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
3. Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Szkolenie na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających skierowane jest do średnio – zaawansowanych motorowodniaków. Licencja uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego oraz turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających, służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Wymagania:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego.
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających.

Cena:
Opłata za kurs: 400 zł.
Opłata za egzamin- 250 zł dla osób powyżej 26 roku życia, 125 zł dla osób uczących się przed ukończeniem 26 roku życia*.
Opłata za wydanie patentu: 50 zł dla osób dorosłych, 25 zł dla osób uczących się przed ukończeniem 26 roku życia*.
*zniżka na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej.

Data – 27.07.2019 r. godz. 13:00

Miejsce -Przystań Lubkowo-Wieś (Jezioro Żarnowieckie)

Żeglarz jachtowy

Podstawowe szkolenie żeglarskie – na patent żeglarza jachtowego. Jego zadaniem jest solidne przygotowanie kandydata do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania:
1. Ukończony 14 rok życia.
2. Zdany egzamin z wiedzy i umiejętności.

Miejsce – Gniewino